RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „WIK Capital” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Zamoyskiego 37/U1, KRS 0000708883.

2. Z Administratorem można skontaktować się pod podanym powyżej adresem, a także drogą e-mailową na adres: biuro@wikcapital.pl oraz telefonicznie: +48 22 299 33 03.

3. Administrator wyznaczył osobę ds. ochrony danych osobowych, z którą może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@wikcapital.pl , pod numerem tel.: +48 22 299 33 03 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: a. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy takich jak złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) b. realizacji umów zawieranych z Administratorem, co oznacza m.in. wystawienie faktury, kontakt telefoniczny i e-mailowy, wysyłkę zamówionych produktów itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) c. w celu oferowania przez Administratora produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); d. w celu oferowania bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (naszych partnerów), będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); e. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów Administratora z oferowanych produktów i usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); f. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); g. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); h. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); i. prowadzenia monitoringu wizyjnego w siedzibie Administratora, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/ochrony mienia/ kontroli produkcji/zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę; (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); j. świadczenia usługi „Newsletter”, jeśli wyraziła Pani/Pan na to zgodę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 4: a. w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku; b. jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy w oparciu o złożoną Pani/Panu ofertę w terminie 2 miesięcy, dane osobowe związane z tą ofertą zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do prowadzenia marketingu bezpośredniego; c. w odniesieniu do danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu bezpośredniego – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu lub do momentu ustalenia, że dane się dezaktualizowały; d. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji klientów – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. e. nagrania monitoringu wizyjnego są przechowywane przez maksymalnie trzy miesiące od dnia nagrania lub do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku, w którym nagrania obrazu pochodzące z monitoringu wizyjnego stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagrania obrazu będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową na adres wskazany w pkt. 2.

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. e-h. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (pkt. 4 lit. c i d). Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa – Administrator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), w przypadkach określonych w art. 17 RODO, d) ograniczenia przetwarzania danych e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f) przenoszenia danych.

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podmiotom obsługującym i utrzymującym naszą infrastrukturę informatyczną, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp., podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub/i kurierską, banki, a także innym spółkom należącym do grupy kapitałowej.

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 r. będzie to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po tej dajcie organ będący jego następcą).

12. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa, a podejmowanie pewnych działań, w tym świadczenie usług lub/i realizacja umów z nami może wiązać się z koniecznością zaakceptowania wykorzystywania przez nas monitoringu wizyjnego w siedzibie/biurze Administratora w przypadku wizyty w siedzibie/biurze.

13. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania. 2. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W szczególności, w przypadku przekazywania danych osobowych do Wielkiej Brytanii, właściwy poziom ochrony tych danych, w tym poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewniają decyzje wykonawcze stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii, jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę prywatności. 3. W razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „WIK Capital” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Zamoyskiego 37 / U1, KRS 0000708883.

2. Administrator wyznaczył osobę ds. ochrony danych osobowych, z którą możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@wikcapital.pl lub pod numerem tel. +48 22 299 33 03 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanej w pkt. 1.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu: a. wykonania obowiązków prawnych spoczywających na pracodawcy jako Administratorze np. przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnieniem po ustaniu stosunku pracy, a także dla zrealizowania obowiązków Administratora jako płatnika zaliczek na podatek dochodowy i płatnika składek ZUS (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO) b. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); c. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Twoje dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Pracodawcy takie jak kancelaria prawna, podmiot archiwizujący dokumentacje pracowniczą.

5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez pracodawcę: a. w odniesieniu do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z stosunkiem pracy – najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy 3 lata + 1 rok od końca roku, w którym umowa wygasła – dodatkowy termin 1 roku wprowadzony jest na wypadek zgłoszenia roszczeń tuż przed upływem terminu przedawnienia i celem ujednolicenia daty usunięcia danych dla umów wygasających w danym roku; b. przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego lub przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane; w szczególności odnośnie akt pracowniczych: − zatrudnionych przed 1 stycznia 1999 r. – 50 lat, − zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r., – 10 lat c. w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych, dowodowych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania d. w odniesieniu do danych, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę – do momentu cofnięcia tej zgody lub zdezaktualizowania się danych lub realizacji celu, w którym były przetwarzane – w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

6. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodą na przetwarzanie danych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie zgodne z prawem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą telefoniczną, emailową lub pocztową jak również poprzez bezpośredni kontakt z osobą wskazaną w pkt. 3.

7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych przetwarzanych w celach wskazanych w pkt. 4 lit. b-c. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych masz prawo do: a) cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś Pracodawcy na przetwarzanie określonych danych osobowych w każdej chwili po zakończeniu stosunku pracy. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. b) sprzeciwu wobec wykorzystania danych Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli Pracodawca przetwarza Twoje dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, np. w celach archiwalnych. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: − wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę; − Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; − wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych przetwarzanych przez Pracodawcę w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, a sprzeciw został uznany za zasadny; − Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. d) ograniczenia przetwarzania danych Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach: − gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni; − gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania; − gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; − gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe. e) dostępu do danych Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo: − uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; − uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; − uzyskać kopię swoich danych osobowych. f) sprostowania danych Masz prawo żądać od Pracodawcy sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). g) przenoszenia danych Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Pracodawcy, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie PDF. Format PDF jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez Pracodawcę danych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Ciebie danych osobowych było obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, a tym w kodeksie pracy. W pozostałym zakresie było zaś dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i zakończeniem zatrudnienia.