RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), przekazujemy informacje o tym,
jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Mazuria Apartaments Sp z o.o.
Obowiązek informacyjny.
Administratorem Państwa danych jest Mazuria Apartaments Sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy
Upalnej 7/4, 15-685 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy W
Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000833660, NIP
5423397674; Nr REGON 385772112, kapitał zakładowy 6 000,00 zł. Przetwarzane kategorie Państwa danych
osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa
imieniu), dane osobowe zawarte w zleceniu albo umowie, lub podane w trakcie wykonywania umowy, lub dane
osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, tj.: nazwa firmy, imię i nazwisko, PESEL, NIP,
adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy
Państwem, naszą Spółką oraz naszymi Partnerami Handlowymi, w zakresie świadczenia usług, marketingu
bezpośredniego usług, tj. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
1)   zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług,
2)   wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: przechowywanie danych na potrzeby przyszłych
postępowań uprawnionych organów,
3)   sprzedaży nieruchomości lub usług oferowanych przez naszą firmę,
4)   ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń,
5)   archiwizacji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne:
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy
współpracują z nami przy świadczeniu usług. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz
automatycznie. Państwa dane przekazujemy także: podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług;
podmiotom współpracującym przy organizacji lub przy obsłudze Państwa firmy; podmiotom świadczącym nam
usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, ubezpieczycielom –
działającym na nasze zlecenie.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest:
•   Umowa lub działania podejmowane na Państwa żądanie, zmierzające do jej zawarcia, a także czynności w
ramach realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
•   Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
•   Państwa wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
•   Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub
obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka niezbędności
przetwarzania do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje
Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności
przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania. W zakresie, w
jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie
zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
nadającym się do odczytu maszynowego.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Wyrażając przez Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę
prawną, a więc w celu świadczenia usług przez okres 5 lat od czasu zakończenia wykonania umowy, lub do
momentu, w którym przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Państwa
danych, lub ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem przez nas usług, lub cofną
Państwo zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą. W zależności od tego, co ma
zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej
Administrator bazy danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W celu zgłoszenia sprostowania danych lub usunięcia danych, prosimy o kontakt mailowy na adres:
biuro@promenadapark.pl
Administrator Bazy Danych